Rejser&...§1 Bestilling og betaling
Der kan bestilles telefonisk ved opkald til +45-28 26 22 66 eller skriftlig f.eks. pr. brev, eller mail. Kontaktoplysningerne findes på vores web-sites. Efter din bestilling fremsender vi rejsebevis med specifikation af den bestilte rejse, faktiske ydelser, tillægsydelser muligheder for forsikring og betalingsbetingelser etc.

Betalingsmåde: Ved bestilling af rejsen får kunden tilsendt bekræftelse samt FIK-girokort til indbetaling. Der kan tillige betales ved overførsel til vor bankkonto.

Vi modtager ikke betaling ved brug af nogen form for kredit kort.

Ønske om betaling ved brug af MasterCard.
Da vi er bekendt med at indehavere af MasterCard har inkluderet forsikring, skal vi herigennem gøre opmærksom på, at vi ikke modtager betaling med Master Card. Vi gør samtidig opmærksom på, at vi anbefaler at man har MasterCard Guld eller MasterCard Platinum, idet MasterCard Standard har en meget begrænset forsikringsdækning.
For indehavere af MasterCard Guld og Platinum behøver rejsen ikke at blive købt på kredit kortet for at forsikringen, der følger med kredit kortet dækker.

Depositum andrager følgende:

For rejser med Motour, Snescooterrejser og Rejser&:

Ved rejser, hvor fly-rejse IKKE er en del af ydelsen:
Depositum pr. person og rejse er kr. 1.500,-.

Ved rejser, hvor fly-rejse er en del af ydelsen samt ved vores rejse til Rusland:
Depositum pr. person og rejse er rejsens fulde pris, hvis den samlede rejsepris er under kr. 5.000,- eller kr. 5.000,- for alle rejser, der har en værdi af op til kr. 15.000,-. Depositum kr. 10.000,- for rejser til en værdi over kr. 15.000,-.

Depositum skal indbetales senest 10 dage efter modtagelsen af bestilling.
Rejsens totalpris skal være indbetalt senest 50 dage (7 uger) før afrejse.

For rejser med Skitour:
Depositum kr. 1.500,- for alle rejser.
Depositum skal indbetales senest 10 dage efter modtagelsen af bestilling.
Rejsens totalpris skal være indbetalt senest 50 dage (7 uger) før afrejse.

§2 Priser
Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person i delt dobbelt-værelse. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg. Ved hver rejsepræsentation er angivet, hvilke ydelser der er inkluderet, og hvilke ydelser der ikke er inkluderet. For rejser med Skitour er der tydeligt angivet ved hver type indkvartering, hvilken type pris der angives.

§3 Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode. Rejser& kan forhøje prisen som følge af ændringer i:
Transportomkostninger, herunder bl.a. brændstof og vejskatter. Tillige stigning i lokale skatter og afgifter. Valuta der er anvendt under beregningen af prisen. Her gøres opmærksom på, at Rejser& afregner både i danske kroner, rejselandets valuta og tredjelandes valuta.
I tilfælde af prisændringer underretter Rejser& hurtigst muligt kunden herom. Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser giver ikke adgang til at afbestille rejsen, uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft.

§4 Kundens evt. ændringer efter bestilling
Ønskes det bestilte delvis ændret, beregnes et gebyr på kr. 500,-. Evt. aftaler eller ønsker til rejsen skal altid være påført rejsebevis/faktura, eller være bekræftet skriftligt på anden måde. Alle ønsker der ikke er bekræftet skriftligt, er Rejser& uvedkommende.

§5 Udeblivelse fra rejsen, manglende pas/visa, rejsedokumenter m.v.
På alle Rejser&’s rejser i Europa er gyldigt dansk pas den gældende rejse-dokumentation. Passet skal have gyldighed mindst 6 måneder, inden hjemkomsttidspunktet for den bestilte rejse.

Samtlige oplysninger ang. pas og visa gælder for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas, bør kunden før bestilling af rejsen rette henvendelse til sit konsulat eller ambassade for at undersøge indrejse/transitbestemmelser. Det er kundens eget ansvar at bringe pas og visa forhold i orden inden afrejse. Ved afbrydelse af rejsen, pga. at ovennævnte ikke er i orden, er det kundens eget ansvar at sørge for den videre alternative transport. Det samme er gældende for mistede rejsedokumenter, f.eks. fly- eller togbilletter.

§6 Rejser&’s ændringer/aflysning
Hvis Rejser& ser sig nødsaget til, før afrejsen, at foretage ændringer i rejseaftalen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Små ændringer som f.eks. hotelændring på en rundrejse pga. hotellets overbooking gives til gæsten under rejsen.
Skulle rejsen blive aflyst, vil kunden hurtigst muligt få oplysninger herom. Kunden vil altid i videst mulig omfang få det fulde indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt Rejser& er nødsaget til at annullere rejsen. Kunden skal selv sørge for at få evt. betalte forsikringer refunderet. Der kan ikke opnås nogen yderligere form for erstatning, såfremt aflysningen skyldes en eller flere af nedenstående årsager:
a) Hvis deltagerantallet er lavere end 20
b) Aflysning skyldes udefra kommende omstændigheder, som Rejser& eller nogen som Rejser& er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed har kunnet forudse
c) Aflysningen skyldes force majeure eller force majeure lignende forhold
d) Aflysningen skyldes myndigheders beslutninger. I dette tilfælde vil Rejser& gøre alt for at få de allerede indbetalte omkostninger tilbagebetalt, således at gæster kan blive godtgjort så stort et rejsebeløb som muligt.

Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og kunden skal inden rimelig tid meddele sin accept af ændringen. Reagerer kunden ikke indenfor den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.

Afbestilling fra Rejser&'s side grundet krigshandlinger og naturkatastrofer på rejsemålet kan evt. finde sted uden omkostninger, såfremt der mindre end 14 dage før afrejse foregår krigshandlinger eller naturkatastrofer på rejsemålet og såfremt de implicerede kontraktpartnere kan refundere de evt. allerede indbetalte beløb. Det er dog en forudsætning, at kunden ikke kendte forholdene ved bestilling. Hvis forholdene var almindelig kendt, kan afbestilling ikke finde sted, uden at de almindelige afbestillingsregler træder i kraft.

Kunden kan ikke afbestille en rejse uden at afbestillingsreglerne træder i kraft. Rejser& kan aflyse rejsen, såfremt det er forbundet med en betydelig økonomisk risiko.

Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret af offentlig myndighed f.eks. Udenrigsministeriet senest 14 dage inden afrejse. Dette er kun gældende, hvis f.eks. Udenrigsministeriet forbyder rejse til det pågældende område. Rygter eller forhold, der foreligger i nabolande i området som de rejsende rejser til m.v. opfylder på ingen måde dette krav.

§7 Rejser&’s ansvar for rejsens afvikling
Rejser& er ansvarlig for de anførte rejser og afviklingen af disse. Konstaterer kunden mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette Rejser&’s turleder, hotel, eller anden repræsentant på rejsemålet, således at Rejser& får mulighed for at udbedre manglen indenfor rimelig tid. Såfremt afhjælpning foretages inden rimelig tid, og uden væsentlig gene for den rejsende, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Såfremt Rejser&'s samarbejdspartner kan gennemføre rejsearrangementet, uden at der ændres i rejseplanen, f.eks. mht. indkvartering, planlagte ruter og lejet materiel, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. I tilfælde af, at dele af det planlagte program ændres af anden eller tredje part, f.eks. besøg, seværdigheder, motorløbs/større offentlige arrangementers afvikling, kan kunden ikke gøre erstatning gældende. Ændringer i offentlige arrangementer, der skyldes anden eller tredje parts ændringer eller annullering, og som Rejser& ikke har indflydelse på, kan kunden ikke gøre erstatning gældende for. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. En evt. reklamation skal foretages skriftligt til Rejser& inden 14 dage efter hjemkomst, ellers tabes retten til at gøre indsigelse.

Rejser& er kun ansvarlig for mangler, der kan henføres til forhold Rejser& er herre over, og ikke mangler der angår kundens egne forhold, uvedkommende/udefrakommende trediemand eller udefra kommende omstændigheder, som Rejser& ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset.

§8 Ansvarsbegrænsning i overensstemmelse med de internationale konventioner
Rejser&’s ansvar for mangler samt person- og tingskader er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastslået i de internationale konventioner, som gælder for tjenesteydere, der af Rejser& benyttes ved gennemførelse af de programsatte rejser. Det er f.eks. de internationale flyregler og andre EU-fastsatte regler.

§9 Kundens ansvar
At møde rettidigt på de, i rejseplanen eller andet anvist sted for ud- og hjemrejse, og i øvrigt rette sig efter de bestemmelser, der er gældende for hoteller, transportmidler m.v. Det er endvidere kundens ansvar at være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder også pas og visa. At overholde gældende tidsfrister for betaling m.v. At kontrollere rejsebeviser m.v. ved modtagelsen, og gøre Rejser& opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt.

At kontrollere at evt. bagage kommer med det rigtige transportmiddel. At optræde så medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde såsom beruselse forbeholder Rejser& sig ret til at afvise kunden at påbegynde eller at videreføre en rejse.

Kunden skal til enhver tid rette sig efter de sikkerheds-, kørsels-, færdselsmæssige samt almindelige henvisninger Rejser&’s turledere henviser til.

§10 Afbestillingsforsikring
Rejser& samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring. Iht. pakkerejseloven er det Rejser& pligt at gøre kunden opmærksom på, at afbestillingsforsikring skal bestilles og betales samtidig med rejsens depositum.

Der er mulighed for at tilkøbe forsikringen ved rejsens bestilling, enten ved at bestille det på web-sitet gennem Rejser&, eller ved at bruge Europæiskes Link på websitet, rejsen bestilles på. Læs mere under de enkelte typer forsikringer.

Afbestillingsforsikringen gælder ved akut opstået sygdom/tilskadekomst eller dødsfald hos den forsikrede eller dennes nærmeste pårørende. Læs betingelserne her på web-sitet. Er der tegnet afbestillingsforsikring og sker afbestillingen pga. lægedokumenteret sygdom, vil hele rejsens pris blive tilbagebetalt - dog ikke præmien for afbestillings-forsikringen. Lægeerklæring skal foreligge på en formular, som kan rekvireres hos Rejser&. Betaling af lægeerklæring påhviler kunden. Afbestillingsforsikringen dækker ikke, såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved købet af forsikringen, eller såfremt afbestillingen først sker til Rejser& efter afrejsetidspunktet.

§11 Afbestilling
Følgende regler gælder for afbestilling.

Såfremt en tilmeldt rejsedeltager undlader at betale depositum for den købte rejse, er denne stadig forpligtet til at betale annulleringsgebyr, hvis denne ikke overholder afbestillingsreglerne. Annullering af en købt rejse kan kun ske gennem personlig og efterfølgende skriftlig henvendelse. Enhver afbestilling er først gældende, når vimodtager den skriftlige afbestilling.

Ved afbestilling mere end 12 uger (84 dage incl. dagen du afbestiller) før afrejse mistes et annulleringsgebyr på kr. 500,-.
Ved afbestilling mindre end 12 uger før afrejse (84 dage før), men mere end 8 uger før afrejse (56 dage incl. dagen du afbestiller), mistes et beløb på kr. 1.500,- (eller hele rejsens pris, hvis den er under dette beløb). Ved afbestilling mindre end 8 uger før afrejse (56 dage før), men mere end 6 uger (42 dage incl. dagen du afbestiller) mistes kr. 3.000,- (hvis rejsen er inkl. fly er dit depositum for denne type rejse tabt kr. 5.000,-/10.000,-). Ved afbestilling mindre end 42 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt. Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring, når rejsen købes.

§12 Glemte sager
Evt. efterlysning må finde sted snarest efter hjemkomst og senest 2 uger efter. Rejser& er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagernes ejendele. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav.

§13 Rejseforsikring og det gule sygesikringsbevis
Ved sygdom opstået under rejsen, påhviler det rejsedeltageren selv at afholde alle omkostninger til f.eks. lægebehandling, sygehusophold, hjemtransport mv. Deltagerne skal medbringe det gule sygesikringsbevis på rejsen. Sygesikringsbeviset er kun gældende max. 1 måned for rejser i Europa. Der kan tilkøbes yderligere dækning ved at tegne en rejseforsikring hos Rejser&. Rejser& samarbejder med Europæiske Rejseforsikring om tegning af afbestillingsforsikring og rejseforsikring. Vær venligst opmærksom på, at det gule sygesikringsbevis’ dækning ændres pr. 1. januar 2008. Det gule sygesikringsbevis dækker ikke længere hjemrejsetransport. Vi tilbyder en hjemtransportforsikring.

§14 Bagage og bagageforsikring
Der er på vores flyrejser og adventure rejser begrænsninger mht. bagagen. Læs nærmere på web-sitet og i dine rejseinformationer. Ansvar for at bagagen er kommet med det rigtige transportmiddel, påhviler den enkelte deltager. Ved flyrejser er det efter check-in af bagagen flyselskabet, som er ansvarlig. Rejser& er ikke ansvarlig for beskadiget eller bortkommet bagage. Det kan anbefales at tegne en bagageforsikring gennem Rejser&.

§15 Tvister
Hvis tvister og evt. reklamationer ikke kan løses i mindelighed, kan kunden klage til Rejse Ankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

§16 Lovvalg og værneting
Dette programs rejser er underlagt dansk ret, processproget er dansk, værneting er Retten i Randers.

§17. Skatter og afgifter.
Rejser&’s rejser er alle inkluderet de skatter og afgifter, der kan pålægges rejsen. Der kommer ingen ekstra tillæg til den i prislisten angivne salgspris. Der kan på enkelte skirejser være et lokalt turist-skat gebyr, der kun opkræves lokalt. Dette betaler kunden direkte. Dette gebyr har Rejser& allerede informeret om i prislisten, inden kunden køber rejsen.

Disse bestemmelser er lavet på baggrund af Lov om Pakkerejser. Rejser& er medlem af Rejsegarantifonden med garantifond nr. 1846. Rejser& er også underlagt Rejseankenævnet.

Pr. 1. januar 2010 har Folketinget vedtaget en ændring af Rejsegarantifonden, der gør, at rejser med enkeltstående ydelser, dvs. rejser der ikke tidligere var underlagt Lov om Rejsegarantifond, nu også er underlagt samme regler som alle andre pakkerejser.

Pr. 1. april 2009 har Rejsegarantifonden pålagt kr. 20,- i ekstra gebyr pr. rejsende. Dette gøres for at dække de store rejsebureau-konkurser, der var i 2008. Dette beløb pålægges hver rejsende som et ekstra gebyr på fremtidige bestillinger hos Rejser&.

Rejser& sites: www.motour.dk - www.skitour.dk - www.snescooterrejser.dk